Disclaimer & privacybeleid

Deze website is eigendom van Teralvenalf vzw, Vogelzangstraat 51, 1790 Affligem. De vereniging is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0784.716.241.

Door de toegang tot deze website en het gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, beelden en dergelijke meer, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Teralvenalf vzw of rechthoudende derden.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

De op de website meegegeven informatie is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg nooit als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker van de website worden beschouwd.

Teralvenalf vzw en haar partners leveren grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Het kan echter gebeuren dat er onjuistheden worden meegegeven in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. De organisatie en haar partners zullen in voorkomend geval inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Dit zal eveneens zo zijn mocht de website of bepaalde delen ervan onbeschikbaar worden.

Teralvenalf vzw kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van informatie op deze website.

Mocht u onjuistheden vaststellen in de informatie op deze website, kan u steeds de beheerder contacteren via info@rockteralfene.be.

De inhoud en links van de website kunnen steeds worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging. Teralvenalf vzw kan niet garanderen dat de website goed functioneert en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enigerlei schade die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van de website.

Teralvenalf vzw kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of algemene wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die op om het even welke manier voortvloeit uit het gebruik van de website. Dit met inbegrip van schade door het gebruik van links en hyperlinks. Teralvenalf vzw kan bijgevolg op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere systemen of eigendommen van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Deze links impliceren op geen enkele wijze de goedkeuring van de inhoud van deze websites of pagina’s.

Teralvenalf vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor mogelijke andere schade door het gebruik ervan.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

  1. Privacybeleid

Teralvenalf vzw hecht veel belang aan uw privacy. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Indien de gebruiker toch gevraagd wordt om persoonlijke gegevens, zal deze informatie enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan hij zich richten tot Teralvenalf vzw via info@rockteralfene.be. Persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derde partijen.

Conform de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Teralvenalf vzw of via info@rockteralfene.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Mocht dit nodig zijn, kan u ook vragen om de gegevens te corrigeren mochten deze onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.

Teralvenalf vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, als daar onder meer zijn browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u op onze website bent gekomen, of waarlangs u onze website verlaat. Dit maakt het mogelijk om onze website te optimaliseren voor de gebruikers.

  1. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Dit dient enkel om de site beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende gebruikers. Deze bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of kan u waarschuwen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Ook kan u cookies via uw browser van uw harde schijf verwijderen. U kan via de help-functie van uw internetbrowser nagaan hoe dit precies in zijn werk gaat.

Banner Teralvenalf vzw